Strona glowna

best web directories

best free templates

Kontakt

Na okres jesienny zaplanowaliśmy cykl wykładów pt. "Małe a,b,c dla hodowcy" Pierwszy wykład odbędzie się 29.09.2016 a jego tematami będą:

1. 16:00 - "Ogar Polski/Coogar - jak wychować i rozpocząć hodowlę, aby nie zwariować na jego punkcie - czyli refleksje początkujacego przewodnika." Prowadzący Grzegorz Stanisławiak.

2. 18:00 - " Dogoterapia fakty i mity, z uwzględnieniem pracy ras małych" Prowadzący Anna Stanisławiak.

Wykłady odbędą się w siedzibie oddziału w Będzinie przy ul Chrobrego 3. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wykłady są bezpłatne. Prosimy o zgłaszanie swojego udziału na mejla:
biuro@zkwp.bedzin.plchrobrego
BIURO ZKwP O/Będzin czynne
we WT i PT od 14:00 do 19:00 i CZ od 8:30 do 13:30

zmiana numeru telefonu:

tel. 500 645 202

Zapraszamy do nowej biura na ul. Chrobrego 3.

chrobrego

 

  ZKwP Będzin

  42-500 Będzin, ul. Chrobrego 3

  tel. 500 645 202

  ___


Zapraszamy na nasze wystawy

_____________________________

 

Składka członkowska za rok 2016 wynosi 70 zł.

Składkę członkowską należy opłacić najpóźniej w terminie do 31 grudnia bieżącego roku, za dany rok kalendarzowy.

Opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu).

Więcej informacji w regulaminie.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem osoby które nie opłaciły
składki za rok 2015 do dnia 31 stycznia 2016 zostały skreślone z
listy członków Oddziału. Lista członków dostępna w Oddziale.
W wyjątkowych przypadkach Zarząd Oddziału może przywrócić
członkostwo osoby, która nie zapłaciła składki np. z przyczyn
losowych. Osoby takie proszone są o złożenie pisma (z podaniem
przyczyny nieopłacenia składki w regulaminowym terminie) w biurze
Oddziału, które zostanie rozpatrzone przez Zarząd.

______________________________

 

_____

Zapraszamy członków naszego Oddziału na spotkania sekcji (dyżury sekcji podane w zakładce "sekcje"). Zarząd Oddziału prosi o zgłaszanie wszelkich zapytań, uwag oraz wniosków w formie pisemnej lub osobiście na zebraniach Zarządu Oddziału lub komisji hodowlanej.


______________________________

 

W celu wpisania uprawnień hodowlanych do rodowodu lub przeglądu miotu, należy umówić się z kierownikiem sekcji danej grupy.

 

KOMUNIKATY ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZKwP

25.11.2015
znowelizowano Regulamin Egzaminów i Zawodów Psów Towarzyszących 1,2,3 stopnia...
Przyjęto poprawkę do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych...
Uchwalono, tytuł Zwycięzca Weteran...
Przyjęto iż, psy/suki, które zgodnie z uchwałą ZG nie mogą być wystawiane na wystawach ze względu na cięte uszy i/lub ogon, mogą zostać zakwalifikowane do hodowli na podstawie przeglądu dokonanego przez sędziego międzynarodowego z uprawnieniami do oceny danej rasy oraz muszą spełniać pozostałe wymogi Regulaminu Hodowlanego.
Uchwalono, iż psy z ciętymi uszami i/lub ogonami nie będą miały możliwości dokończenia rozpoczętych Championatów.
Na wniosek Klubu-Komisji Cane Corso podęto decyzję, iż od 2016 roku będzie wprowadzony obowiązek badań na dysplazję. Dopuszczalne wyniki A, B, C. Przy wyniku C drugi osobnik musi być wolny od dysplazji (wynik A i B).
Przyjęto poprawkę do Regulaminu Licencji Hodowlanej (KOERUNG) dla psów rasy owczarek niemiecki.

16.09.2015
Plenum podjęło uchwałę, że od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.

ZG na wniosek GKSP znowelizował regulamin testów psychicznych dla psów bez rękawowych poprzez dodanie czterech ras dla których w Regulaminie Hodowlanym wymagane są testy psychiczne: Owczarek Południoworosyjski Jużak, Cane Corso Italiano, Duży Szwajcarski Pies Pasterski, Fila Brasileiro.

Plenum przyjęło poprawkę do Regulaminu Wystaw poprzez dopisanie w punkcie V Zasady organizacji konkurencji finałowych, pkt B Konkurencje fakultatywne pkt 6 - Najlepsza Grupa Hodowlana - grupę stanowią, wystawiane na danej wystawie, minimum 3, a maksimum 5 psów /suk jednej rasy i tym samym przydomku hodowlanym. Psy nie muszą być własnością hodowcy.

 

27.05.2015

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 27.05.2015 r. podjął następujące uchwały:
- przyjęto 12 miesięcy, jako dolną granicę wieku dla psów poddawanych testom psychicznym,
- ustalono datę Zjazdu Delegatów ZKwP na 27-28 maja 2017 r.

 

 

 

 

 

05.03.2015

Komunikat dotyczący kupna szczeniąt obarczonych schorzeniami 

W związku z pojawiającymi się pytaniami i skargami kierowanymi do Rzecznika Dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim przez członków ZKwP, którzy nabyli z hodowli prowadzonych w ramach naszego Związku szczenięta obarczone schorzeniami stwierdzonymi po ich nabyciu uprzejmie informuję, że rzecznicy dyscyplinarni odpowiedniego szczebla mogą podjąć czynności przewidziane Regulaminem Sądów Koleżeńskich jedynie w sprawach naruszenia Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał związkowych. W zakresie objętym w/w skargami zastosowanie ma Regulamin Hodowli Psów Rasowych nakładający na hodowcę określone w § 16 obowiązki. Hodowca w interesującym nas zakresie winien dokonać przeglądu miotu, w którym zawsze dokonuje się adnotacji o widocznych zmianach anatomicznych, ponadto wydawać szczenięta z m.in. książeczkami zdrowia, zawierającymi stosowne wpisy. Regulamin nie zawiera żadnych innych zapisów w części dotyczącej transakcji sprzedaży szczenięcia pozostawiając to swobodnemu uznaniu sprzedawcy – hodowcy i nabywcy. Strony w zawartej umowie ustalają jej warunki, w których może pojawić się zapis o tym, że szczenię nie jest przeznaczone do dalszej hodowli, nie rokuje sukcesów wystawowych itp. Renomowane hodowle zapewniają nabywcy określone rekompensaty za ujawnione po nabyciu wady szczenięcia, niemożliwe do stwierdzenia w dacie odbioru.

W przypadkach wad szczeniąt ujawnionych po nabyciu i braku porozumienia pomiędzy hodowcą i nabywcą rzecznik dyscyplinarny ZKwP nie jest organem właściwym dla rozpatrzenia sporu, gdyż jest to kwestia poza unormowaniami wewnątrz Związku.

Zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego w części dotyczącej rękojmi za wady fizyczne, w szczególności art. 556 ¹,art. 559 i art.568. 
Nabywca winien w terminie 1 roku od chwili stwierdzenia wady przez np. lekarza weterynarii zgłosić powyższe hodowcy i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.

                                                            Rzecznik Dyscyplinarny ZKwP

 

18.02.2015
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o  wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA  do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania. 

Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o odwołaniu Kol. Anny Rogowskiej z funkcji Vice-przewodniczącej d/s Hodowlanych.

AKTUALNE KOMUNIKATY i uaktualnione regulaminy dostępne są na stronie www.zkwp.pl

______________________________

 

__________

 

Prosimy członków naszego Oddziału
o zgłaszanie psów, które nie żyją lub zostały wycofane
z hodowli, zmieniły właściciela itd. Informacje te są potrzebne w celu zaktualizowania bazy danych psów zarejestrowanych w naszym Oddziale.

____________________

 

Związek Kynologiczny w Polsce - jest organizacją skupiajacą hodowców, włascicieli i miłośników psów rasowych. W bieżącym roku przypada 75-lecie ZKwP. Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku. Zwiazek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce, jest członkiem FCI - Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. FCI ma siedzibę w Belgii i jest nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicznych w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej, Australii, Nowej Zelandii. Wyjątkiem są między innymi Stany Zjednoczone Ameryki nienależące do FCI, a posiadające własną organizację AKC - American Kennel Club i Wielka Brytania - KC (UK). FCI zajmuje się szczegółowymi opisami cech danej rasy psów, patronuje także Międzynarodowym Wystawom Psów Rasowych w krajach członkowskich, zawodom agility i innym przedsięwzięciom z udziałem psów rasowych, a także prowadzi spis hodowli psów rasowych. Głównym zadaniem ZKwP jest propagowanie hodowli psów rasowych. Psy rasowe to takie, których wygląd i charakter odpowiada wzorcom opracowanym dla każdej z ras i których pochodzenie jest udokumentowane. FCI wyróżnia dziesieć grup ras psów. Psy rasowe powinny być znakowane (tatuaż lub chip).

Można przesyłać na adres e-mail biuro@zkwp.bedzin.pl informacje o aktualnych miotach, hodowlach i reproduktorach wraz z jednym zdjęciem w celu umieszczenia ich na stronie Oddziału i na stronie www.zkwp.pl.

 

____________________________________________

 

  Lokalizacja naszego biura na mapie - TUTAJ

  chrobrego

  42-500 Będzin, ul. Chrobrego 3

  ____________________________________________

   

  KOMUNIKAT ZG ZKwP
  w sprawie  zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

  CZASOPISMO "PIES" do pobrania online 

   

  Uprzejmie prosimy o dokonanie opłaty składki członkowskiej za 2016 rok, w wysokości 70 zł. 

  Składki można opłacać w kasie oddziału lub przelewem na konto naszego Oddziału.

  __________________________________

   

 

________________________________________________

Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2016

 


fotka tygodnia

 2016

Zmiana adresu:
42-500 Będzin,
ul. Chrobrego 3

2015

Zapraszamy na WYSTAWY.

2015

Zebranie Walne 14.03.2015.

2014

Zaktualizowano zakładkę "WYSTAWY".